Pošli SMS, zapoj sa tak do súťaže a vyhraj!

 
 

Pravidlá

1. Organizátor
Organizátorom súťaží je portál sms-bomba.717.cz v spolupráci so spoločnosťou sms.goq.cz  - zabezpečovateľom služby.

2. Podmienky účasti
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci zákazníci slovenských a českých mobilných operátorov  s trvalým pobytom na území slovenskej republiky a českej republiky s výnimkou  zamestnancov Organizátora a ich blízkych osôb. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade výhry cien osobou, ktorá nedosiahla vek 18 rokov Organizátor požaduje od zákonných zástupcov výhercu, aby dali písomný súhlas k jej prebratiu.

4. Pravidlá súťaže
a) zapojenie
Zákazníci sa zapoja do súťaže zaslaním SMS na skrátené číslo. Zaslaním SMS správy hráč prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

b) princíp súťaží
Súťaže sú postavené na princípe odosielania súťažných SMS zo stanoveným obsahom SMS. Tým že hráč odošle stanovený text na taktiež stanovené číslo bude automaticky zaradený do žrebovania o cenu zo súťaže do ktorej sa zapojil zaslaním SMS. Ak hráč odošle SMS s nesprávnym alebo chybným textom alebo odošle text na nesprávne číslo do súťaže zaradený nebude. Po úspešnom a správnom odoslaní SMS hráčovi spätne príde potvrdzujúca SMS o úspešnom zaradení do súťaže. Súťaže trvajú v stanovenom termíne s pravidla je tento termín uvedený na portáli sms-bomba.717.cz pri každej súťažnej cene.

5. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier
Výhercu bude kontaktovať organizátor súťaže v deň skončenia súťaže za účelom získania kontaktných, resp. osobných údajov výhercu telefonicky na číslo s ktorého bola sms odoslaná. Ak sa Organizátorovi nepodarí kontaktovať výhercu do 14 dní  cena prepadá v prospech Organizátora. Bez uvedenia kontaktných údajov Organizátorovi nebudú výhercovi odovzdané ceny.
Presnú informáciu o termíne a mieste prebratia ceny poskytne výhercovy organizátor telefonicky. Organizátor bezodkladne po vyžrebovaní  výhercu  súťaži telefonicky upovedomí výhercu o spôsobe odovzdania výhry, pričom výhercu  súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä, ale nielen uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre odovzdanie výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a tel. číslo, udeľuje účastník súťaže, určený v zmysle pravidiel za výhercu, organizátorovi ktorý bude realizovať prípravu výhier na odovzdanie, súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto osobných údajov vhodným spôsobom pre účely odovzdania výhry a pre účely zoznamu výhercov (Zoznam výhercov predstavuje  meno priezvisko a časť mobilného čísla s ktorého bola SMS odoslaná nie celé číslo). Ceny budú výhercom odovzdané najneskôr do 8 týždňov po skončení súťaže (dĺžka dodacej lehoty záleží na povahe výhry).

6. Dane
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor  nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

7. Práva Organizátora súťaže
Organizátor hry si rezervuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže obmedziť, odložiť, prerušiť, predĺžiť,  zmeniť alebo zrušiť súťaž samozrejme z riadnym odôvodnením.
 
Prohlášení o Cookies